Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r., poz. 1848 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 79)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej wraz z następującymi załącznikami:
 • Oświadczenie o przyczynie utraty nalepki
 • Karta pojazdu ( jeżeli została wydana)
 • Dowód rejestracyjnych
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  - dla osoby fizycznej - dowód osobisty,
  - dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  - dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz
  dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym.
  Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

19 zł - nalepka kontrolna,
17 zł - od ustanowienia pełnomocnika

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej