Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru.

Usługa pozwala na złożenie wniosku o wpis ośrodka adopcyjno – opiekuńczego do rejestru. Wpisu dokonuje właściwy wojewoda, do zadań którego należy prowadzenie rejestru placówek.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy:
• prowadzi poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
• współpracuje z placówką rodzinną w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce;
• prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki;
• wspiera rodziny naturalne w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej;
• prowadzi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych na podstawie programów szkolenia rodzin zastępczych.
Wpisowi do rejestru podlegają również wszystkie zmiany i uzupełnienia danych zawartych w rejestrze na wniosek podmiotu prowadzącego ośrodek. W sytuacjach szczególnie wątpliwych możliwe jest przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia czy placówka może zostać uznana za ośrodek adopcyjno – opiekuńczych w świetle przepisów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Polityki Społecznej

Kogo dotyczy  

Podmioty prowadzące lub ubiegające się o prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru
  • Dokument powołujący ośrodek
  • Prawo podmiotu prowadzącego do użytkowania lokalu, w którym ma być prowadzony ośrodek
  • Regulamin ośrodka
  • Opis warunków lokalowych
  • Wykaz kadry proponowanej do zatrudnienia
  • W przypadku placówki niepublicznej dodatkowo jeszcze statut podmiotu prowadzącego, dokument potwierdzający zlecenie zadania - prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.poznan.uw.gov.pl/web/bip

Telefon   61 854 10 71
Fax  
Słowa kluczowe   Wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru
Podobne usługi  

Wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru.

Usługa pozwala na złożenie wniosku o wpis ośrodka adopcyjno – opiekuńczego do rejestru. Wpisu dokonuje właściwy wojewoda, do zadań którego należy prowadzenie rejestru placówek.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy:
• prowadzi poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
• współpracuje z placówką rodzinną w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce;
• prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki;
• wspiera rodziny naturalne w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej;
• prowadzi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych na podstawie programów szkolenia rodzin zastępczych.
Wpisowi do rejestru podlegają również wszystkie zmiany i uzupełnienia danych zawartych w rejestrze na wniosek podmiotu prowadzącego ośrodek. W sytuacjach szczególnie wątpliwych możliwe jest przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia czy placówka może zostać uznana za ośrodek adopcyjno – opiekuńczych w świetle przepisów.