Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Żnin, ul. Potockiego 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Założycieli klubów sportowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1) protokół z zebrania założycielskiego wraz z: - listą obecności (oryginał) - uchwałą o utworzeniu klubu sportowego pod nazwą …(oryginał) - uchwałą zebrania w sprawie wyboru zarządu (oryginał) - uchwałą zebrania w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (oryginał) - uchwałą o przyjęciu statutu (oryginał) 2) wniosek zarządu o wpis do ewidencji (według wzoru) wraz z załącznikami: - statutem klubu sportowego (2 egzemplarze - w tym oryginał) - listą założycieli (minimum 7 osób), zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, - informacją o adresie siedziby klubu sportowego 3) dowód wpłaty 4) uchwały winny zawierać: imię i nazwisko, nazwę funkcji, nr PESEL
  • 1. wniosek Komitetu Założycielskiego o dokonanie wpisu do ewidencji
  • 2. protokół z zebrania założycielskiego
  • 3. lista założycieli (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, podpis),
  • 4. statut (2 egzemplarze)
  • 5. lista obecności na zebraniu założycielskim
  • 6. uchwałę o przyjęciu Statutu, który winien zawierać w szczególności: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, teren działania i siedzibę stowarzyszenia, cele i sposoby realizacji, sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków klubu, władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje, sposób reprezentowania stowarzyszenia
Czas realizacji  

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji lub decyzja o odmowie wpisu.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego , za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów uczniowskich

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji, 4. wpis do ewidencji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.powiatzninski.pl

Telefon   52 303 11 00
Fax   52 303 13 02
Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
Podobne usługi  

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.