Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej podpisany przez komitet założycielski upoważniony do złożenia wniosku
  • Protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności
  • Lista założycieli stowarzyszenia z podaniem danych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i własnoręczny podpis
  • Statut stowarzyszenia wraz z uchwałą o jego podjęciu
  • Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego
  • Uchwała o wyborze władz stowarzyszenia (jeśli wybór władz nastąpił na zebraniu założycielskim)
  • Informacja o siedzibie stowarzyszenia wraz ze zgodą właściciela nieruchomości na umieszczenie siedziby stowarzyszenia
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak informacji

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.