Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. KANONICZA 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru.

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81, par. 7,)
Wymagane dokumenty  
 • w przypadku działania przez pełnomocnika, aktualny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z tego zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, przy złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art.2 pkt 16 b i 16 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów
 • projekt umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art.2 pkt 16 b i 16 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł, ewentualna opłata za pełnomocnictwo 17 zł

Numer konta  

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Tytuł wpłaty  

wydanie pozwolenia

Kwota (PLN)  

82,00

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  17,00 zł opłata za pełnomocnictwo

  BIP  

  Telefon   123708311
  Fax   146212820
  Słowa kluczowe   wydanie pozwolenia zabytek rejestr zabytków urządzenia techniczne tablice reklamowe urządzenia reklamowe

  Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów