Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. KANONICZA 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 z późn. zm., par. 5,)
Wymagane dokumenty  
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku
 • zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przeniesiony zabytek
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, o ile wnioskodawca lub charakter inwestycji nie są zwolnione z tej opłaty na podstawie odrębnych przepisów,
 • dokument pełnomocnictwa i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
 • projekt budowlany albo program robót budowlanych – 2 egz, program robót budowlanych zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu przemieszczenia na zabytek, w szczególności: a. opis stanu zachowania zabytku; b. wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej; c. wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł, ewentualne pełnomocnictwo 17 zł

Numer konta  

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Tytuł wpłaty  

wydanie pozwolenia

Kwota (PLN)  

82,00

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

Do Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  17,00zł opłata za pełnomocnictwo

  BIP  

  Telefon   123708311
  Fax   146212820
  Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

  Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego