Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. KANONICZA 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych za wydanie pozwolenia
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, w przypadku jego udzielenia w wysokości 17,00 zł
 • Harmonogram prac pielęgnacyjnych, sporządzony przez wykonawcę prac, spełniającego wymogi na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Aktualny dokument stwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do władania nieruchomością zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Dokumentacja fotograficzna drzew/krzewów wnioskowanych do pielęgnacji.
 • Mapa (wyrys geodezyjny) terenu z zaznaczoną lokalizacją drzew/krzewów, odpowiadającą w/w wykazowi, albo rysunek wykonany przez osobę sporządzającą harmonogram prac.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł, ewentualna opłata za pełnomocnictwo 17 zł

Numer konta  

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Tytuł wpłaty  

wydanie pozwolenia

Kwota (PLN)  

82,00

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  17,00zł pełnomocnictwo

  BIP  

  Telefon   123708311
  Fax   146212820
  Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach

  Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach