Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów

Usługa umożliwia wysłanie wniosku o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski danego Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o przyznawanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Załącznik 3. Kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), poświadczających spełnienie wymagań/kryteriów/osiągnięć
  • Załącznik 2. Potwierdzoną za zgodność oryginałem kopię dokumentu wskazującego miejsce stałego zameldowania, tylko w przypadku studentów studiujących na uczelniach spoza województwa opolskiego
  • Załącznik 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Wniosek o przyznawanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów zgodny ze wzorem wraz z załącznikami
Czas realizacji  

Wniosek składa się w terminie do 5 lipca, a w przypadku gdy 5 lipca jest dniem ustawowo wolnym od pracy termin składania wniosków upływa następnego dnia roboczego, przypadającego po wyżej wymienionej dacie.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   stypendium Marszałka Województwa uczniowie słuchacze studenci
Podobne usługi  

Przyznanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów

Usługa umożliwia wysłanie wniosku o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów