Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uznanie żołnierza czynnej służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uznanie żołnierza czynnej służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego.
Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz lub osoba niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo
domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Żołnierza, który odbywa służbę przygotowawczą i złoży do wójta/burmistrza/prezydenta udokumentowany wniosek

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. O uznanie za żołnierza samotnego: - Oświadczenie wnioskującego zawierające następujące informacje: a) nie jest w związku małżeńskim, b) prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, c) samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, d) w lokalu lub domu jest zameldowany na pobyt stały od dnia (podać datę), e) nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu. O uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny  Pobierz
 • 2. o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej. - Karta powołania do czynnej służby wojskowej. - Odpis skrócony aktu małżeństwa. - Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. - Zaświadczenie o dochodach członków rodziny. - Oświadczenie członka rodziny o braku dochodów.
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   żołnierz samotny
  Podobne usługi  

  Uznanie żołnierza czynnej służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uznanie żołnierza czynnej służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego.
  Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz lub osoba niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo
  domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.