Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W DOBRYSZYCACH
URZĄD GMINY W DOBRYSZYCACH
DOBRYSZYCE, UL. WOLNOŚCI 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele, przedsiębiorcy oraz podmioty chcący złożyć wniosek o ustalenie inwestycji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących oraz wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej (oryginał)
 • kopia mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów (terenu objętego wnioskiem)
 • charakterystyka inwestycji obejmująca: a. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (stosowne umowy zawarte pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną, gwarantujące uzbrojenie terenu) b. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej c. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
 • dokument potwierdzający ustanowienie służebności drogowej (nie dotyczy inwestycji sieciowych)
 • pełnomocnictwo udzielone przez inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - dotyczy wnioskodawcy podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Czas realizacji  

Do 2-ch miesięcy od daty złożenia wniosku. Do terminu wlicza się okres czasu, w którym dokonywane są uzgodnienia z organami dokonującymi uzgodnień projektu decyzji.

Opłaty  

1. Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł (z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego),
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy Dobryszyce, ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce

Dni i godziny  
 • wtorek - piątek, 7:30 - 15:30
 • poniedziałek, 8:30 - 16:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.dobryszyce.i-bip.pl

  Telefon  
 • 44 681 11 93
 • 44 681 11 68
 • Fax   44 681 10 28
  Słowa kluczowe   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Podobne usługi  

  Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.