Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Postępowanie zostaje zainicjowane przez wniesienie sprzeciwu. Stronami postępowania są Wnoszący sprzeciw i Zgłaszający znak, wobec którego został wniesiony sprzeciw. Wnoszącym sprzeciw może być: 1. osoba fizyczna, 2. osoba prawna, 3. organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu Skarbu Państwa. Wnoszący sprzeciw może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być: -rzecznik patentowy, -radca prawny, -adwokat, -osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2053)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  1) Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego powinien zawierać co najmniej: 1. nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę wnoszącego sprzeciw, 2. oznaczenie pełnomocnika (nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika), jeżeli wnoszący sprzeciw działa przez pełnomocnika, 3. wskazanie znaku towarowego wobec którego wnoszony jest sprzeciw, 4. podmiot zgłaszający znak, do którego został wniesiony sprzeciw, 5. podstawy faktyczne i prawne sprzeciwu, 6. zakres sprzeciwu, 7. uzasadnienie, 8. podpis wnoszącego sprzeciw (w przypadku osoby fizycznej), osób uprawnionych do reprezentowania wnoszącego sprzeciw (w przypadku osoby prawnej) lub pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, Załączniki: •dokument pełnomocnictwa (jeżeli wnoszący sprzeciw działa przez pełnomocnika); •dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli wnoszący sprzeciw działa przez pełnomocnika); •dowód wniesienia opłaty od sprzeciwu; •inne; • spis załączonych dokumentów i oświadczeń. W załącznikach muszą być zawarte: -uzasadnienie sprzeciwu, jeśli nie zostało zawarte w samym sprzeciwie, -wykaz towarów i usług objętych sprzeciwem, jeśli nie zostały wskazane w samym sprzeciwie;
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, wyłączone zostały terminy załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p).

Opłaty  

Opłata za wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 600,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień zaskarżalnych Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące a postanowieniem 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść za pośrednictwem Urzędu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie przedmiotowej decyzji/postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie sprzeciwu i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie sprzeciwu wraz z załącznikami 2. Weryfikacja wymagań formalno-prawnych 3. Rozpatrzenie merytoryczne 4. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego
  Podobne usługi  

  Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego