Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego, wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w celu potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Polsce i zastrzeżenia daty pierwszeństwa za granicą.
Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest zgłoszenie:
- wynalazku,
- wzoru użytkowego,
- wzoru przemysłowego, -znaku towarowego
spełniające wymagania określone w ustawie Prawo własności przemysłowej ,dające podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.
Wniosek o dowód pierwszeństwa może być składany razem ze zgłoszeniem, w trakcie postępowania lub po zakończeniu postępowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

O wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych ubiegać się może jedynie zgłaszający lub jego pełnomocnik.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 40, poz. 58)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2053)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1623)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o sporządzenie dokumentu pierwszeństwa dla znaku towarowego, wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

Opłata za wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa wynosi 60,00 zł (do 20 stron) lub 125,00 zł (powyżej 20 stron) za dowód pierwszeństwa dla zgłoszonego wynalazku lub wzoru użytkowego, 30 zł (do 10 stron) , 60 zł (powyżej 10 stron) – dla wzoru przemysłowego, 60 zł – dla znaku towarowego zgodnie z tabelami zamieszczonymi w załącznikach 1, 2 i 3 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego RP zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść za pośrednictwem Urzędu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie przedmiotowej decyzji/postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie dowodu pierwszeństwa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie dowodu pierwszeństwa

  Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego, wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego

  Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w celu potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Polsce i zastrzeżenia daty pierwszeństwa za granicą.
  Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest zgłoszenie:
  - wynalazku,
  - wzoru użytkowego,
  - wzoru przemysłowego, -znaku towarowego
  spełniające wymagania określone w ustawie Prawo własności przemysłowej ,dające podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.
  Wniosek o dowód pierwszeństwa może być składany razem ze zgłoszeniem, w trakcie postępowania lub po zakończeniu postępowania.