Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Usługa pozwala na uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych / indywidualnych , o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Organ właściwy do realizacji usługi  

Poradnie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, które wskazał Kurator oświaty

Kogo dotyczy  

Rodzic dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743, ust. 1, 2, 3, 4, 6 , par. 6, ust. 3, par. 5,)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)
Wymagane dokumenty  
 • Dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.
 • Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 • Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.
Czas realizacji  

30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. Wydanie orzeczenia,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  Podobne usługi  

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  Usługa pozwala na uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych / indywidualnych , o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju