Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowe lub miejskie zespoły orzekania o niepełnosprawności.

Kogo dotyczy  

Osoby niepełnosprawne.

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573)
Wymagane dokumenty  
 • Poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.).
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia).
Czas realizacji  

Do 30 dni.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie lub odmowa wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   orzeczenie niepełnosprawności niepełnosprawność niepełnosprawni
  Podobne usługi  

  Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.