Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. BASZTOWA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nadanie statusu centrum integracji społecznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie statusu centrum integracji społecznej składa instytucja tworząca do wojewody, właściwego ze względu ma miejsce siedzibę centrum.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda ze względu na siedzibę Centrum

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Jednostka samorządowa, instytucja (organizacja pozarządowa)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  • Odpis statutu poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną
  • Projekt regulaminu Centrum z załączonym wzorem wniosku, o którym mowa w art.15 ust.4 ustawy
  • Opinia starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum.
  • Wniosek instytucji tworzącej i projekt regulaminu centrum
Czas realizacji  

Niezwłocznie od chwili złożenia kompletnego formularza.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji w sprawie nadania statusu centrum integracji społecznej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   123921126
Fax   123921438
Słowa kluczowe   Nadanie statusu centrum integracji społecznej
Podobne usługi  

Nadanie statusu centrum integracji społecznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie statusu centrum integracji społecznej składa instytucja tworząca do wojewody, właściwego ze względu ma miejsce siedzibę centrum.