Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie statusu centrum integracji społecznej

Usługa umożliwia wysłanie wniosku o wpis do rejestru klubów integracji społecznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda ze względu na miejsce funkcjonowania klubu

Kogo dotyczy  

Gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Odpis statutu poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną
 • Projekt regulaminu Centrum z załączonym wzorem wniosku, o którym mowa w art.15 ust.4 ustawy
 • Opinia starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum.
 • Wniosek instytucji tworzącej i projekt regulaminu centrum
Czas realizacji  

Niezwłocznie od chwili złożenia kompletnego formularza.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji w sprawie nadania statusu centrum integracji społecznej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nadanie statusu centrum integracji społecznej
  Podobne usługi  

  Nadanie statusu centrum integracji społecznej

  Usługa umożliwia wysłanie wniosku o wpis do rejestru klubów integracji społecznej