Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 PO IG oraz złożenia załączników do wniosku, w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie lub składania załączników, w odpowiedzi na wezwanie do poprawy uchybień formalnych.

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do PARP w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz służący do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie i załączników w ramach Działania 5.1 PO IG
Czas realizacji  

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
2.Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
1.zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
2.naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
3.Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej.
4.Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
5.Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG
Podobne usługi  

Dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 PO IG oraz złożenia załączników do wniosku, w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie lub składania załączników, w odpowiedzi na wezwanie do poprawy uchybień formalnych.

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do PARP w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.