Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opłata produktowa dotycząca opakowań i produktów

Celem usługi jest umożliwienie złożenia rocznego sprawozdania o:
1. produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi
2. wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1
3. o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1, OPAK–2, OPAK–3

Z uwagi na różne okresy sprawozdawcze oraz obowiązujące w nich odmienne stawki opłaty produktowej, każdorazowo należy odnieść się do właściwych aktów prawnych. Szczególnie dotyczy to właściwych rozporządzeń w zakresie stawek opłaty produktowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Organizacje Odzysku Opakowań, wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju produkty w opakowaniach i/lub produkty, importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, przedsiębiorcy eksportujący odpady opakowaniowe, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, przedsiębiorcy wytwarzający opakowania, eksportujący opakowania, importujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Roczne sprawozdania: o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1, OPAK–2, OPAK–3
 • Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1
Czas realizacji  

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.

Opłaty  

Za przyjęcie sprawozdań nie pobiera się opłaty. Natomiast opłatę produktową wnosi się na wyodrębniony rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty (tj. zobowiązania za 2010 r. przedawniają się z upływem 2016 r.). Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy Ordynacja podatkowa).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji wymierzającej opłatę - wydawanej w przypadku stwierdzenia braku wpłaty opłaty produktowej, bądź uiszczenia jej w wysokości mniejszej od należnej lub decyzji określającej dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej, w razie niewykonania decyzji wymierzającej opłatę – przysługuje prawo do wniesienia odwołania za lata 2010-2013 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Odwołania od decyzji za rok 2014 i 2015 należy wnosić do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa.

Rezultat realizacji usługi  

Rozliczenie sprawozdania.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie sprawozdania. 2. Weryfikacja sprawozdania. 3. Przyjęcie sprawozdania lub wydanie decyzji wymierzającej opłatę.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Opłata produktowa
 • produkty
 • opakowania
 • Opłata produktowa dotycząca opakowań i produktów

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia rocznego sprawozdania o:
  1. produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi
  2. wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1
  3. o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1, OPAK–2, OPAK–3

  Z uwagi na różne okresy sprawozdawcze oraz obowiązujące w nich odmienne stawki opłaty produktowej, każdorazowo należy odnieść się do właściwych aktów prawnych. Szczególnie dotyczy to właściwych rozporządzeń w zakresie stawek opłaty produktowej.