Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców

Zawiadomienie urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały wyborcy, który na wniosek został wpisany do rejestru wyborców, w celu skreślenia go z rejestru wyborców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wyborcy

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1232 z późn. zm., Art. 20,)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316, par. 7,)
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie informacji przez urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały wyborcy, który na wniosek został wpisany do rejestru wyborców, w celu skreślenia go z rejestru wyborców.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Dokonanie wpisania lub odmowa wpisania (w formie decyzji administracyjnej). 3. Po wpisaniu gmina zawiadamia gminę, w której wyborca jest zameldowany lub był ostatnio zameldowany 4. Wprowadzenie w gminie zameldowania informacji dodatkowej do rejestru wyborców.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • zawiadomienie
 • rejestr
 • Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców

  Zawiadomienie urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały wyborcy, który na wniosek został wpisany do rejestru wyborców, w celu skreślenia go z rejestru wyborców.