Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

Wyborcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
 • Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
Czas realizacji  

Do 3 dni od dnia wniesienia wniosku

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wpisanie do rejestru wyborców.

Rezultat realizacji usługi  

Wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Sprawdzenie, czy wyborca stale zamieszkuje pod wskazanym adresem. 3. Dokonanie wpisania lub odmowa wpisania (w formie decyzji administracyjnej). 4. Po wpisaniu gmina zawiadamia gminę, w której wyborca jest zameldowany lub był ostatnio zameldowany. 5. Wprowadzenie w gminie zameldowania informacji dodatkowej do rejestru wyborców.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • wpis
 • rejestr
 • Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

  Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców.