Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru.

Dotyczy to zarówno nieruchomości, jej części lub zespołu nieruchomości będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością i stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki konserwator zabytków.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę: a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
  • Projekt budowlany przemieszczenia zabytku
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę kierującą robotami budowalnymi lub wykonującą nadzór inwestorski dodatkowych wymagań, w przypadku, gdy osoby te nie będą wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Zgoda właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł.


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Pozwolenia niepodlegające opłacie skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej określone są w przepisach ustawy o opłacie skarbowej

Nie podlegają opłacie skarbowej m.in. pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego

Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru.

Dotyczy to zarówno nieruchomości, jej części lub zespołu nieruchomości będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością i stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.