Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa z tytułu grzywny nałożonej w drodze prawomocnego mandatu karnego kredytowanego przez osobę ukaraną mandatem karnym.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku jest właściwy terytorialnie wojewoda na którego obszarze działania nałożono grzywnę - dotyczy mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku dotyczącego mandatów karnych nałożonych od dnia 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.
Płatności za mandaty karne nałożone od 1 stycznia 2016 r. należy dokonywać na rachunek:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
ul. Rejtana 3B
45-331 Opole
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
(w tytule płatności należy wskazać SERIĘ i NUMER mandatu)

Płatność ww. należności może zostać rozłożona na raty w przypadkach uzasadnionych, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

Należności dotyczące mandatów karnych mogą być umarzane w sytuacji gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.


Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda – dotyczy mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - dotyczy mandatów karnych nałożonych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
 • Dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu (stosowne zaświadczenia) z tytułu: a) wynagrodzenia za pracę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, b) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, c) prowadzenia własnej działalności gospodarczej za ostatni okres rozliczeniowy, d) dochodów osiąganych z gospodarstwa rolnego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, e) uzyskanych świadczeń z pomocy społecznej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, f) uzyskanych świadczeń alimentacyjnych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, g) pobieranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, h) pobieranego dodatku mieszkaniowego, pielęgnacyjnego, wychowawczego, dla bezrobotnych. j) pobieranych z innych tytułów niż wymienione w lit. a – j,
 • Dokumenty potwierdzające stałe obciążenia dochodów z tytułu:
  a) opłat za lokal mieszkalny,
  b) opłat za dostarczane media,
  c) kosztów leczenia i rehabilitacji wnioskodawcy,
  d) obowiązku alimentacyjnego,
  e) pozostałych stałych zobowiązań z innych tytułów niż wymienione w lit. a – d.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej
 • Kopię mandatu karnego kredytowanego (odcinek „C”)
 • W przypadku pobierania nauki – aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub na studia wraz z kopią legitymacji szkolnej bądź studenckiej
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

10,00 zł

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Umarzanie
 • z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
 • odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny
 • Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa z tytułu grzywny nałożonej w drodze prawomocnego mandatu karnego kredytowanego przez osobę ukaraną mandatem karnym.

  Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku jest właściwy terytorialnie wojewoda na którego obszarze działania nałożono grzywnę - dotyczy mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r.
  Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku dotyczącego mandatów karnych nałożonych od dnia 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.
  Płatności za mandaty karne nałożone od 1 stycznia 2016 r. należy dokonywać na rachunek:
  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. Rejtana 3B
  45-331 Opole
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
  (w tytule płatności należy wskazać SERIĘ i NUMER mandatu)

  Płatność ww. należności może zostać rozłożona na raty w przypadkach uzasadnionych, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

  Należności dotyczące mandatów karnych mogą być umarzane w sytuacji gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.