Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej - WIA

Uzyskanie przez podmiot wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaju wyrobu akcyzowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Kogo dotyczy  

Każdy podmiot, który jest zainteresowany uzyskaniem decyzji w sprawie wiążącej informacji akcyzowej WIA.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Dokumenty odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne dokumenty umożliwiające dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobów akcyzowych albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.
Czas realizacji  

WIA wydawana jest w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez organ podatkowy wniosku w tej sprawie.

Opłaty  

Opłaty ponoszone są z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, gdy przeprowadzenie ich jest niezbędne do wydania decyzji WIA. Wysokość opłat uzależniona od zakresu badań i analiz określana jest w wydawanym na tę okoliczność postanowieniu.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji WIA służy odwołanie. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Organem odwoławczym w sprawach decyzji WIA jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja w sprawie wiążącej informacji akcyzowej WIA określająca klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Etapy realizacji usługi  

WIA wydawana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu składany do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu sprawdza czy wniosek został sporządzony na odpowiednim formularzu oraz czy dołączono do niego dokumenty, które w sposób właściwy opisują towar. Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów formalnych, tzn. nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub załączników, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za ww. badania lub analizy. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym terminie, organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia. Kwota opłaty i termin jej uiszczenia są określane przez organ podatkowy w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • akcyza
 • wiążąca informacja taryfowa
 • wiążąca informacja akcyzowa
 • klasyfikacja wyrobu akcyzowego
 • interpretacja podatkowa
 • WIT
 • WIA
 • Uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej - WIA

  Uzyskanie przez podmiot wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaju wyrobu akcyzowego.