Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji wniosku o zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy starosta ze względu na miejsce siedziby pracodawcy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz załącznikami.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zgodnie z Uchwałą nr 36/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.02.1999r.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta: 1) informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz 2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 3.Przekazanie informacji do pracodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie. 4.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. 5. Zawarcie umowy z pracodawcą.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji wniosku o zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych.