Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyrażenia zgody lub opinii i zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
W przypadku gruntów niestanowiących własności skarbu państwa, wniosek kierowany jest do marszałka województwa.
W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - wniosek kierowany jest do właściwego ministra za pośrednictwem marszałka województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

marszałek województwa lub właściwy minister za pośrednictwem marszałka województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Właściwy wniosek
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Bez opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Za pośrednictwem Marszałka Województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawach dotyczących gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa. W sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nieleśne brak trybu odwoławczego, z uwagi na fakt, że Marszałek Województwa wydaje jedynie opinię, którą wraz z wnioskiem przekazuje do właściwego ministra.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji lub wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji lub wydanie opinii

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
Podobne usługi  

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyrażenia zgody lub opinii i zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
W przypadku gruntów niestanowiących własności skarbu państwa, wniosek kierowany jest do marszałka województwa.
W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - wniosek kierowany jest do właściwego ministra za pośrednictwem marszałka województwa.