Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
CHEŁM, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana klasyfikacji gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów.

W ewidencji gruntów znajdują się informacje dotyczące jego klasy - klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami i wodami zamkniętymi o powierzchni do 10 hektarów.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przeprowadzenie tej klasyfikacji na nowo (nadanie klasy lub zmiana klasy) do starosty powiatowego, który w formie decyzji administracyjnej rozstrzyga o zasadności nadania klasy lub jej zmianie. Po złożeniu wniosku organ wydający decyzję wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. pisma i wydaje decyzję administracyjną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Właściciel gruntu lub dzierżawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów
  • W przypadku gdy dzierżawca składa wniosek zobowiązany jest dostarczyć zgodę właściciela na dokonanie zmian w ewidencji gruntów.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

10 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   825627501
Fax   825627510
Słowa kluczowe   Zmiana klasyfikacji gruntów

Zmiana klasyfikacji gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów.

W ewidencji gruntów znajdują się informacje dotyczące jego klasy - klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami i wodami zamkniętymi o powierzchni do 10 hektarów.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przeprowadzenie tej klasyfikacji na nowo (nadanie klasy lub zmiana klasy) do starosty powiatowego, który w formie decyzji administracyjnej rozstrzyga o zasadności nadania klasy lub jej zmianie. Po złożeniu wniosku organ wydający decyzję wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. pisma i wydaje decyzję administracyjną.