Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
WŁODAWA, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana klasyfikacji gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów.

W ewidencji gruntów znajdują się informacje dotyczące jego klasy - klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami i wodami zamkniętymi o powierzchni do 10 hektarów.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przeprowadzenie tej klasyfikacji na nowo (nadanie klasy lub zmiana klasy) do starosty powiatowego, który w formie decyzji administracyjnej rozstrzyga o zasadności nadania klasy lub jej zmianie. Po złożeniu wniosku organ wydający decyzję wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. pisma i wydaje decyzję administracyjną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Właściciel gruntu lub dzierżawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów
  • W przypadku gdy dzierżawca składa wniosek zobowiązany jest dostarczyć zgodę właściciela na dokonanie zmian w ewidencji gruntów.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

10 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://spwlodawa.bip.lubelskie.pl

Telefon   825721510
Fax   825722444
Słowa kluczowe   Zmiana klasyfikacji gruntów

Zmiana klasyfikacji gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów.

W ewidencji gruntów znajdują się informacje dotyczące jego klasy - klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami i wodami zamkniętymi o powierzchni do 10 hektarów.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przeprowadzenie tej klasyfikacji na nowo (nadanie klasy lub zmiana klasy) do starosty powiatowego, który w formie decyzji administracyjnej rozstrzyga o zasadności nadania klasy lub jej zmianie. Po złożeniu wniosku organ wydający decyzję wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. pisma i wydaje decyzję administracyjną.