Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
PABIANICE, UL. ZAMKOWA 16
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana imion i nazwisk

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz o zmianie imienia i nazwiska
 • Oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska (imienia) dzieci (złożone w obecności urzędnika), chyba, że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka
 • Aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 • Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska (imienia) – złożone w obecności urzędnika
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa matki – jeżeli wniosek dotyczy zmiany nazwiska dziecka na aktualne nazwisko matki w związku z jej kolejnym zawiązkiem małżeńskim – wraz z oryginałem do poświadczenia zgodności
 • Wypełnioną ankietę
 • Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy (w przypadku wniosku o zmianę nazwiska rodowego lub zmianę imienia)
 • Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa
 • W przypadku powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (w związku z rozwodem):
  - akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa: za wyd. decyzji w spr. zmiany imienia lub nazwiska – 37 zł,

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

-

Dni i godziny   -, -
Tryb odwoławczy  

Do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana danych (imienia lub nazwiska)

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Usługa realizowana jest poprzez Platformę e-Usług Publicznych.

BIP  

http://www.bip.um.pabianice.pl/

Telefon   42 22-54-600
Fax   42 22-54-669
Słowa kluczowe   Zmiana imion i nazwisk

Zmiana imion i nazwisk

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.