Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana imion i nazwisk

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz o zmianie imienia i nazwiska
 • Oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska (imienia) dzieci (złożone w obecności urzędnika), chyba, że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka
 • Aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 • Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska (imienia) – złożone w obecności urzędnika
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa matki – jeżeli wniosek dotyczy zmiany nazwiska dziecka na aktualne nazwisko matki w związku z jej kolejnym zawiązkiem małżeńskim – wraz z oryginałem do poświadczenia zgodności
 • Wypełnioną ankietę
 • Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy (w przypadku wniosku o zmianę nazwiska rodowego lub zmianę imienia)
 • Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa
 • W przypadku powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (w związku z rozwodem):
  - akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa: za wyd. decyzji w spr. zmiany imienia lub nazwiska – 37 zł,

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana danych (imienia lub nazwiska)

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiana imion i nazwisk

  Zmiana imion i nazwisk

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.