Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie zmiany decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części oraz o zmianę decyzji o zamknięciu składowiska odpadów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Zarządzający składowiskiem odpadów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
  • Wniosek o zmianę decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części oraz o zmianę decyzji o zamknięciu składowiska odpadów
  • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną) wraz z numerem REGON i NIP, np. odpis KRS
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Za zmianę decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz za zmianę decyzji o zamknięciu składowiska odpadów: 10 zł Za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów: 259 zł, Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Zmiana decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
Podobne usługi  

Zmiana decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie zmiany decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części oraz o zmianę decyzji o zamknięciu składowiska odpadów