Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Marszałek Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych
  • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17,00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

17,00

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku o zmianę danych braków formalno-prawnych, marszałek województwa niezwłocznie przesyła do wnioskodawcy wezwanie do ich uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wniosek powinien zostać uzupełniony w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 3a. W przypadku, gdy przedsiębiorca: 1) nie uzupełni braków formalno-prawnych stwierdzonych we wniosku z zachowaniem 7-dniowego terminu, bądź 2) mimo terminowego uzupełnienia braków formalno-prawnych, wniosek nadal nie spełnia wymogów, wówczas marszałek województwa pozostawi wniosek bez rozpoznania (informacja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania). 3b. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, organ jest obowiązany dokonać zmiany danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru bez zbędnej zwłoki.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych