Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia zmianę danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy i jest dokonywana na pisemny wniosek podmiotu, zawierający dane, które uległy zmianie, czyli:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile podmiot taki numer posiada, oraz miejsce prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do której został wpisany;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
4) zakres prowadzonych kursów;

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy.

Kogo dotyczy  

Podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru
Czas realizacji  

7 dni na dokonanie zmiany w rejestrze,
wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni

Opłaty  

Brak opłaty za zmianę danych w rejestrze w zakresie oznaczania podmiotu oraz danych teleadresowych.

Opłata w wysokości 300 zł, tj.50 % opłaty za wpis, w przypadku rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności (Dz. U. 2012.1282 z późn. zm)

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Zmiana danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia zmianę danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy i jest dokonywana na pisemny wniosek podmiotu, zawierający dane, które uległy zmianie, czyli:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile podmiot taki numer posiada, oraz miejsce prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do której został wpisany;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
4) zakres prowadzonych kursów;