Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie w drodze postępowania administracyjnego z pobytu stałego/czasowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne/osoby prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wszczęcie postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo w wysokości 17 zł lub podstawa prawna zwolnienia.
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony jego odpis (tylko w przypadku gdy Wnioskodawca ustanowił Pełnomocnika).
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /np. akt własności, decyzja o przydziale mieszkania, odpis z księgi wieczystej/.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej: w wysokości 10 zł od decyzji
Czas realizacji  

Do dwóch miesięcy

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości : - 10 zł od decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego/czasowego – 17 zł od złożonego pełnomocnictwa (zwolnienia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego

Etapy realizacji usługi  

1. Weryfikacja wniosku 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   decyzja o wymeldowaniu

  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

  Wymeldowanie w drodze postępowania administracyjnego z pobytu stałego/czasowego