Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Złożenie oferty na realizację zadania publicznego 

Usługa ta służy do złożenia wcześniej przygotowanej oferty na realizację zadania publicznego w formie elektronicznej wraz z załącznikami wymaganymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert opublikowanym na stronie BIP danego urzędu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Zamówień Publicznych

Kogo dotyczy  

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873)

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
Wymagane dokumenty  
  Lista wymaganych dokumentów określona jest w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, na które podmiot odpowiada Dokument JEDZ
Czas realizacji  

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Dokładne czasy realizacji dla poszczególnych konkursów ofert precyzują ogłoszenia o otwartych konkursach ofert.

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie oferty na realizację zadania publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Ocena ofert 4. Ogłoszenie wyboru wykonawcy

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.uml.lodz.pl

  Telefon   426384444
  Fax   422726001
  Słowa kluczowe  
 • oferta
 • zadanie publiczne
 • Złożenie oferty na realizację zadania publicznego 

  Usługa ta służy do złożenia wcześniej przygotowanej oferty na realizację zadania publicznego w formie elektronicznej wraz z załącznikami wymaganymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert opublikowanym na stronie BIP danego urzędu