Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych oraz terminu ich rozpoczęcia (oryginał).
  • W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

  • Mapa ewidencyjna z zaznaczonym obiektem do rozbiórki, podaniem odległości od granic działki (oryginał).

  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, tj. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty  

Do dnia 31 grudnia 2011 r. - nie podlega opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2011 r. zwalnia się od opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi.

Po dniu 31 grudnia 2011 r.:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnem

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=AU-17

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu