Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika

Zgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, burmistrz, prezydent miasta na terenie którego ujęto obywatela w obwodzie głosowania właściwym dla adresu: zameldowania na pobyt stały, stałego zamieszkania.

Kogo dotyczy  

Każdego, kto: będzie głosować w Polsce, ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat, może głosować, czyli: w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania: tylko od jednej osoby, od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być: osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mężowie zaufania, kandydaci w danych wyborach. Nie możesz ustanowić pełnomocnika: jeśli głosujesz w obwodach głosowania utworzonych: w obwodach odrębnych głosowania, za granicą, na polskich statkach morskich, Zgłosiłeś, że chcesz głosować korespondencyjnie. udzielisz pełnomocnictwa do głosowania, a jesteś osobą z niepełnosprawnością lub najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat. Masz czynne prawo wyborcze, jeśli: masz ukończone 18 lat, sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają cię praw wyborczych, nie ubezwłasnowolniono cię. Odrębne obwody głosowania są tworzone w: domu studenckim lub w zespołach domów studenckich, zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karny i areszcie śledczym oraz w oddziele zewnętrznym takiego zakładu i aresztu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością − przygotuj skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia organu, który ustalił stopień twojej niepełnosprawności,
 • Skan lub zdjęcie zgody osoby, która ma być twoim pełnomocnikiem − zgoda ta powinna zawierać jej nazwisko i imię (imiona), adres zamieszkania i twoje nazwisko i imię (imiona) jako osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.
 • Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do samorządu terytorialnego Pobierz
Czas realizacji  

Zgłoszenie powinieneś złożyć najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zgłoszenia, 2. Weryfikacja zgłoszenia, 3. Wpisanie do CRW, że będziesz głosował przez pełnomocnika

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wybory
 • pełnomocnik
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika

  Zgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika