Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej.

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zamiar jej wykonania w Ośrodku Dokumentacji. Zgłoszenie pracy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza zgłoszenia wypełnionego przez Wykonawcę roboty.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej winno być złożone w dwóch egzemplarzach i powinno zawierać: informacje o Wykonawcy, informację o rodzaju wykonywanej pracy, szczegółowe informacje o miejscu i obszarze wykonywanej pracy (gmina, miejscowość, numer działki) oraz planowany termin zakończenia pracy.

Po złożeniu zgłoszenia przez Wykonawcę zostaje ono zarejestrowane, a pracy geodezyjnej zostaje nadany numer KERG. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Ośrodek Dokumentacji odpowiada na zgłoszenie pracy geodezyjnej informując pisemnie Wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu prac oraz o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy, udostępnia również posiadane materiały.

Potwierdzone przez Ośrodek zgłoszenie pracy upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Rozwoju Miasta

Kogo dotyczy  

Jednostek wykonawstwa geodezyjnego działających na zlecenie inwestora.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924)
Wymagane dokumenty  
 • Załącznik nr 1 lub/i załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r.
 • Zgłoszenie zawierające: informacje o wykonawcy, opis przedmiotu, miejsca i obszaru wykonywanej pracy oraz termin zakończenia pracy
 • Wniosek o przedłużenie, anulowanie pracy geodezyjnej – w przypadku, gdy taka sytuacja ma miejsce,
 • Kopia uprawnień – w przypadku, gdy Wykonawca pierwszy raz zgłasza robotę geodezyjną we właściwym Ośrodku Dokumentacji.
Czas realizacji  

Do 10 dni roboczych

Opłaty  

Zgodnie z art.40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro Geodezji i Kartastru

Dni i godziny  
 • Wtorek-Czwartek, 7:30-15:30
 • Poniedziałek, 7:30-16:00
 • Piątek, 7:30-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. Uzgodnienie listy materiałów, 3. wydanie materiałów.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/23/ZGLOSZENIE_PRACY_GEODEZYJNEJ____PRZYJMOWANIE_DOKUMENTACJI_DO_PANSTWOWEGO_ZASOBU_GEODEZYJNEGO_I_KARTOGRAFICZNEGO__PZGiK/

  Telefon   (068) 4564710
  Fax  
  Słowa kluczowe  
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej
 • kartograficznej
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej.

  Przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zamiar jej wykonania w Ośrodku Dokumentacji. Zgłoszenie pracy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza zgłoszenia wypełnionego przez Wykonawcę roboty.

  Zgłoszenie pracy geodezyjnej winno być złożone w dwóch egzemplarzach i powinno zawierać: informacje o Wykonawcy, informację o rodzaju wykonywanej pracy, szczegółowe informacje o miejscu i obszarze wykonywanej pracy (gmina, miejscowość, numer działki) oraz planowany termin zakończenia pracy.

  Po złożeniu zgłoszenia przez Wykonawcę zostaje ono zarejestrowane, a pracy geodezyjnej zostaje nadany numer KERG. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Ośrodek Dokumentacji odpowiada na zgłoszenie pracy geodezyjnej informując pisemnie Wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu prac oraz o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy, udostępnia również posiadane materiały.

  Potwierdzone przez Ośrodek zgłoszenie pracy upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.