Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej.

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zamiar jej wykonania w Ośrodku Dokumentacji. Zgłoszenie pracy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza zgłoszenia wypełnionego przez Wykonawcę roboty.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej winno być złożone w dwóch egzemplarzach i powinno zawierać: informacje o Wykonawcy, informację o rodzaju wykonywanej pracy, szczegółowe informacje o miejscu i obszarze wykonywanej pracy (gmina, miejscowość, numer działki) oraz planowany termin zakończenia pracy.

Po złożeniu zgłoszenia przez Wykonawcę zostaje ono zarejestrowane, a pracy geodezyjnej zostaje nadany numer KERG. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Ośrodek Dokumentacji odpowiada na zgłoszenie pracy geodezyjnej informując pisemnie Wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu prac oraz o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy, udostępnia również posiadane materiały.

Potwierdzone przez Ośrodek zgłoszenie pracy upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostek wykonawstwa geodezyjnego działających na zlecenie inwestora.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924)
Wymagane dokumenty  
 • Załącznik nr 1 lub/i załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r.
 • Zgłoszenie zawierające: informacje o wykonawcy, opis przedmiotu, miejsca i obszaru wykonywanej pracy oraz termin zakończenia pracy
 • Wniosek o przedłużenie, anulowanie pracy geodezyjnej – w przypadku, gdy taka sytuacja ma miejsce,
 • Kopia uprawnień – w przypadku, gdy Wykonawca pierwszy raz zgłasza robotę geodezyjną we właściwym Ośrodku Dokumentacji.
Czas realizacji  

Do 10 dni roboczych

Opłaty  

Zgodnie z art.40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Uzgodnienie listy materiałów, 3. wydanie materiałów.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej
 • kartograficznej
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej.

  Przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zamiar jej wykonania w Ośrodku Dokumentacji. Zgłoszenie pracy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza zgłoszenia wypełnionego przez Wykonawcę roboty.

  Zgłoszenie pracy geodezyjnej winno być złożone w dwóch egzemplarzach i powinno zawierać: informacje o Wykonawcy, informację o rodzaju wykonywanej pracy, szczegółowe informacje o miejscu i obszarze wykonywanej pracy (gmina, miejscowość, numer działki) oraz planowany termin zakończenia pracy.

  Po złożeniu zgłoszenia przez Wykonawcę zostaje ono zarejestrowane, a pracy geodezyjnej zostaje nadany numer KERG. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Ośrodek Dokumentacji odpowiada na zgłoszenie pracy geodezyjnej informując pisemnie Wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu prac oraz o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy, udostępnia również posiadane materiały.

  Potwierdzone przez Ośrodek zgłoszenie pracy upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.