Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W OLECKU
URZĄD MIEJSKI W OLECKU
OLECKO, PL. PLAC WOLNOŚCI 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Właściciel nieruchomości, na terenie której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków powinien w pierwszej kolejności wystąpić z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, starosta.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele i Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
  • adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków
  • ilość ścieków wytwarzanych na jednego mieszkańca na dobę
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
  • ilość i rodzaj wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi w określonym czasie
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
  • wyniki badania próbek ścieków
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni
  • ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków
Czas realizacji  

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłaty  

120,00 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

W przypadku wydania decyzji zabraniającej korzystania z instalacji, stronie przysługuje prawo odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.umolecko.bip.doc.pl

Telefon   875202168
Fax   875202558
Słowa kluczowe   Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Właściciel nieruchomości, na terenie której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków powinien w pierwszej kolejności wystąpić z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.