Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana 6 października 2010 roku. W skład Rady wchodzi 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Do zadań Rady należy:
1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.
3. Konsultowanie realizacji zadań pożytku publicznego.
4. Tworzenie standardów działalności organizacji pozarządowych w województwie świętokrzyskim.
5. Stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.
6. Rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych.

1. Kandydat na członka Rady musi:
a) być czynnym Członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę;
b) być osobą pełnoletnią;
c) wyrazić zgodę na kandydowanie;
d) korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
e) wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

2. Kandydat na członka Rady musi być zgłoszony przez podmiot uprawniony.

3. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im rekomendacji są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) związki i porozumienia organizacji pozarządowych;
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw: o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego;
e) spółdzielnie socjalne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Kogo dotyczy  

Obywatele, przedsiębiorcy, administracja.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać lub złożyć w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia otwarcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.
Czas realizacji  

14 dni. Powyższy czas liczy się od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Zgłoszenie do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana 6 października 2010 roku. W skład Rady wchodzi 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

  Do zadań Rady należy:
  1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  2. Konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.
  3. Konsultowanie realizacji zadań pożytku publicznego.
  4. Tworzenie standardów działalności organizacji pozarządowych w województwie świętokrzyskim.
  5. Stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.
  6. Rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych.

  1. Kandydat na członka Rady musi:
  a) być czynnym Członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę;
  b) być osobą pełnoletnią;
  c) wyrazić zgodę na kandydowanie;
  d) korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
  e) wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

  2. Kandydat na członka Rady musi być zgłoszony przez podmiot uprawniony.

  3. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im rekomendacji są:
  a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  b) związki i porozumienia organizacji pozarządowych;
  c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw: o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego;
  e) spółdzielnie socjalne.