Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przez osoby prawne

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości przez osoby prawne.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
PODSTAWĘ OPODATKOWANIA STANOWI
- dla gruntów - powierzchnia;
- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
OBOWIĄZEK PODATKOWY
- powstanie - Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku nowo powstałych budowli albo budynków lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
- wygaśnięcie - Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Będą to sytuacje odnoszące się do zdarzeń faktycznych i prawnych, przeciwnych do okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w danym roku np. sprzedaż gruntów, budynków lub ich części albo budowli lub ich części, wygaśnięcie dzierżawy gruntu będącego własnością gminy
Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w ciągu roku podatkowego powoduje, że podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent, Miasta

Kogo dotyczy  

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntu; posiadaczami zależnymi - w przypadku gdy przedmioty opodatkowania stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości; - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami i obiektami budowlanymi.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Deklaracja na podatek od nieruchomości
  • Załącznik nr 1 do Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący współwłaścicieli
  • Załącznik nr 2 do Deklaracji na podatek od nieruchomości w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości dotyczy nieruchomości opodatkowanych (wskazanych w części D Deklaracji)
  • Załącznik nr 3 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach oraz Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący zwolnień z podatku od nieruchomości
  • Załącznik nr 4 do Deklaracji na podatek od nieruchomości w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości dotyczy nieruchomości zwolnionych (wskazanych w załączniku do Deklaracji)
Czas realizacji  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące, w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, za miesiąc styczeń do 31 stycznia.

Opłaty  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące, w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, za miesiąc styczeń do 31 stycznia.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przez osoby prawne

Zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przez osoby prawne

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości przez osoby prawne.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
PODSTAWĘ OPODATKOWANIA STANOWI
- dla gruntów - powierzchnia;
- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
OBOWIĄZEK PODATKOWY
- powstanie - Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku nowo powstałych budowli albo budynków lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
- wygaśnięcie - Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Będą to sytuacje odnoszące się do zdarzeń faktycznych i prawnych, przeciwnych do okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w danym roku np. sprzedaż gruntów, budynków lub ich części albo budowli lub ich części, wygaśnięcie dzierżawy gruntu będącego własnością gminy
Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w ciągu roku podatkowego powoduje, że podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.