Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, INNE PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów

Organ właściwy do realizacji usługi  

własciwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna lub prawna lub jej pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zezwolenie na zbieranie i/lub transport odpadów
  • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np.: wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
  • Potwierdzenia wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - 616 zł za każdy rodzaj działalności
100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia na transport odpadów w drodze decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego, 2. Ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających, 3. wydanie albo odmowa wydania zezwolenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

BIP  

www.bip.piotrkow.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
Podobne usługi  

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów