Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
ŻYCHLIN, UL. NORBERTA BARLICKIEGO 15
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia:
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Kogo dotyczy  

Osób lub instytucji zamierzających zająć czasowo pas drogowy, w stopniu dopuszczalnym dla ruchu drogowego, w celu wykonania prac dla których zajęcie to jest niezbędne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • 2. Skan ogólnego planu orientacyjnego w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 • 3. Skan oświadczenia o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicznej- budowlanej.
 • 4. Skan szczegółowego harmonogramu robót (wymagany w przypadku etapowania robót).
 • 5. Skan projektu organizacji ruchu.
 • 6. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 • 7. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala właściwy zarządca drogi

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 7:30-16:30
 • Wtorek, 7:30-15:30
 • Poniedziałek, 7:30-15:30
 • Piątek, 7:30-14:30
 • Czwartek, 7:30-15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.bip.gminazychlin.pl

  Telefon  
 • Sekretariat: (24) 285-10-06
 • Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji: (24) 285-49-54
 • Fax   (24) 285-26-83
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac.
  W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
  1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
  W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia:
  - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.