Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy zarządca drogi

Kogo dotyczy  

Osób lub instytucji zamierzających zająć czasowo pas drogowy, w stopniu dopuszczalnym dla ruchu drogowego, w celu wykonania prac dla których zajęcie to jest niezbędne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • 2. Skan ogólnego planu orientacyjnego w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 • 3. Skan oświadczenia o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicznej- budowlanej.
 • 4. Skan szczegółowego harmonogramu robót (wymagany w przypadku etapowania robót).
 • 5. Skan projektu organizacji ruchu.
 • 6. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 • 7. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
 • 8. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących, które nie są umieszczone w KRS-ie, jak również dla Wykonawcy i podpisującego wniosek w imieniu Inwestora
 • 9. Dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala właściwy zarządca drogi na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.