Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wniosek.

Uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie drzew:

1) w lasach (usunięcie drzew następuje na podstawie ustawy o lasach)

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

5) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

6) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

7) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
wojewódzki konserwator zabytków (z terenów nieruchomości wpisanej do rejestr zabytków);

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek od posiadacza nieruchomości, zawierający:

  1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody,

  2) Tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody,

  3) Nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

  4) Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

  5) Przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

  6) Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

  7) Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

  8) Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, zobowiązany jest dołączyć do wniosku zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.
Czas realizacji  

Do 30 dni,
Do 60 dni - w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pasa drogowego drogi publicznej

Opłaty  

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dot. zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wniosek.

Uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie drzew:

1) w lasach (usunięcie drzew następuje na podstawie ustawy o lasach)

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

5) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

6) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

7) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.