Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W RZECZYCY
URZĄD GMINY W RZECZYCY
RZECZYCA, UL. TOMASZOWSKA 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na uprawę maku/konopi

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy) o wydanie zezwolenia na uprawę maku i/lub konopi włóknistych.

Uprawa maku i konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego określonego w ustawie o oprzeciwdziałaniu narkomanii.

Uprawa maku, za wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona po zawarciu umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz spełnieniu jednego z poniższych warunków:
- zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
- zawarcie umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
- zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Rolnicy zamierzający uprawiać mak i/lub konopie włókniste na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę i przy zastosowaniu określonego w ustawie materiału siewnego.

Osoba ubiegająca się o zezwolenie:
- musi dysponować pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki),
- nie była karana za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych
  • Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzeni działalności w zakresie skupu maku/konopi włóknistych
  • Oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki)
    lub
    Kopię decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych albo o udzieleniu upoważnienia głównemu przetwórcy - w przypadku zezwolenia marszałka województwa na działalność w zakresie skupu konopi włóknistych na podstawie umowy sprzedaży
  • Zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności
  • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

30,00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zezwolenie na uprawę maku/konopi

Zezwolenie na uprawę maku/konopi

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy) o wydanie zezwolenia na uprawę maku i/lub konopi włóknistych.

Uprawa maku i konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego określonego w ustawie o oprzeciwdziałaniu narkomanii.

Uprawa maku, za wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona po zawarciu umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz spełnieniu jednego z poniższych warunków:
- zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
- zawarcie umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
- zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie.