Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
RACIĄŻ, PL. ADAMA MICKIEWICZA 17
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
  • Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).

Opłata podstawowa roczna za:

- zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji w zakresie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   6791163
Fax  
Słowa kluczowe   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.