Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA OPOCZNO
GMINA OPOCZNO
OPOCZNO, UL. STAROMIEJSKA 6
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
 • Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).

Opłata podstawowa roczna za:

- zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Numer konta  

75 1060 0076 0000 3210 0020 7968

Tytuł wpłaty  

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kwota (PLN)  

525

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miejski w Opocznie - Biuro Obsługi Interesanta

Dni i godziny  
 • wtorek, do 17.00
 • poniedziałek - piątek, 7.30-15.30
 • Tryb odwoławczy  

  Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przesłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji w zakresie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  OPŁATY:
  W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca zostanie poinformowany i dokona stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia
  Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
  • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 %
  alkoholu oraz piwa
  • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5
  % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa )
  • 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej
  18 % alkoholu.
  Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
  Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
  Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

  BIP  

  www.um.opoczno.pl

  Telefon   +48 447363138
  Fax   +48 447363111
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.