Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
ŁOWICZ, UL. STANISŁAWA STANISŁAWSKIEGO 30
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów do starosty powiatowego właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów lub do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wnioskodawca przedkłada wniosek zawierający informacje zgodne z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21) wymagane w celu wydania zezwolenia zawierający:
  1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
  3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
  4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
  5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
  6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
  7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 • oraz
  8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
  9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
  10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Wnioskodawca załącza do wniosku dokumenty zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.):

  1. Kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w wysokości 616,00 zł.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane - 2 miesiące.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
Zgodnie z Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.
Kwota: 616,00 zł

Numer konta  

76 2030 0045 1110 0000 0236 7380

Tytuł wpłaty  

Zezwolenie na zbierania odpadów

Kwota (PLN)  

616

Miejsce składania dokumentów  

sekretariat, I piętro pok. 22

Dni i godziny  
 • środa, 8 - 17
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, 8 – 16
 • Tryb odwoławczy  

  Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez starostę jest samorządowe kolegium odwoławcze. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem starosty.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.powiat.lowicz.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)

  Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów do starosty powiatowego właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów lub do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych.