Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Wniosek
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych: 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł. Opłata skarbowa za zmianę warunków zezwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie zezwolenia. Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych. Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

  Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

  Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych